Spaarnelanden

Spaarnelanden, Robert Oosting, directeur

‘Met FFact hebben wij binnen een jaar een geslaagde transitie naar meer klant- en resultaatgericht werken kunnen maken’.

De gemeente Haarlem veranderde per 2015 de wijze van contracteren. Ze stuurt marktpartijen nu aan op regiebasis. Spaarnelanden vroeg FFact om te assisteren bij het voldoen aan de nieuwe klanteisen en de transitie naar een marktgerichte organisatie. Dat verliep uitstekend. Er is zeer constructief gewerkt. Samen met de medewerkers is de omslag gemaakt van werken op frequentiebasis naar beeldgericht werken. Oosting: ‘De betrokkenheid van FFact in de transitie is een sterk punt. Daarbij zetten ze met de juiste timing de juiste mensen in. Flankerend zijn een kwaliteitssysteem op basis van ISO 9001:2015, ISO 14.001 en de CO2-prestatieladder geïmplementeerd. Tevens heeft FFact ons uitstekend geassisteerd bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor betere afvalscheiding in Haarlem.’ Het evaluatierapport van dit project kunt u hier inzien.

Meer informatie vindt u op www.spaarnelanden.nl.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, Emile Bruls, projectleider

‘Wij zijn enthousiast over het goede werk dat FFact leverde.’

In 2012 bleek dat veel textiel naar het buitenland gaat. Eindbestemming onbekend. De vraag resteerde wat het milieueffect zou zijn van het via een Green Deal inzamelen van meer textiel. De verwerking in het buitenland kon namelijk weleens minder goed zijn dan in Nederland. Daarom hebben we FFact gevraag om onderzoek te doen naar de eindbestemming. Het resultaat is de massabalans van het in Nederland afgedankt textiel. Het resultaat kwam tot stand door utistekende samenwerking met heel veel bedrijven in sector. Deze samenwerking heeft FFact uitstekend begeleid. Bedrijven zijn bijzonder open en cooperatief geweest en zijn daarmee in grote mate verantwoordelijk voor het onstane overzicht en transparantie. Wij zijn enthousiast over het goede werk van FFact. En we hopen dat dit rapport bijdraagt aan het hernieuwen van de energie voor het gezamenlijk sluiten van de textielketen.

Spaarnelanden

Spaarnelanden, Marc van Ham, projectleider

‘Met FFact werken we aan de vertaling van het Strategisch Plan Afvalstoffen naar de praktijk’.

De gemeente Haarlem stelde in 2016 een Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) op. FFact leverde hiervoor inhoudelijke input samen met Spaarnelanden. Het plan bevat een nieuwe  strategie en uitvoering voor afvalscheiding en grondstoffenmanagement. Vanaf 2017 assisteren wij Spaarnelanden bij de implementatie en de diverse businesscases. Ecotest fungeert daarbij als decision support tool. In 2022 moet de omslag naar de inzameling van 68% grondstoffen budgetneutraal zijn. De aanpak richt zich op omgekeerd inzamelen en in de toekomst mogelijk Diftar. Samen met het projectteam van Haarlem zijn diverse inzamelopties beoordeeld op grondstoffenbehoud, CO2-emissie en kosten. Landelijke ervaringen zijn hierin meegenomen. Uniek is dat de aanpak voor iedere wijk op maat is en CBS- en andere gegevens die per huishouden beschikbaar zijn, combineert.

Lees hier de evaluatie van dit project.

Meer informatie: spaarnelanden.nl

Stibat

Stibat, Joas van Lent, projectleider

‘De brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu een circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid.’

Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland. Stibat zet Ecotest in om de inzameling, sortering en recycling zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Dankzij deze test ontstaat een dieper inzicht in de gehele keten vanaf het moment van afdanken van batterijen en accu’s tot en met de recycling daarvan. Ecotest evalueert de prestaties op het gebied van de herwonnen grondstoffen, de vermeden CO2-uitstoot, toxiciteituitstoot en eutrofiëring. En zo kan er beoordeeld worden of de recycling plaatsvindt conform de EU-regels.

Nieuwe recyclers die zich bij Stibat aanmelden of bestaande recyclers die een nieuw proces ontwikkelen, voeren samen met Stibat eerst een Ecotest-innovatiescan uit. Via een monitoringsformulier worden er tijdens de innovatiescan de procesgegevens opgevraagd bij de recycler. Deze gegevens worden in het Ecotestmodel ingevoerd, met als resultaat: inzicht in de prestaties (recyclingefficiëntie, emissies en grondstoffen) van het onderzochte proces.

De brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu een circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid. Ecotest kan een belangrijke Europese standaard worden voor het meten van recyclingefficiency en emissies. Daarom blijft Stibat de toepassingen van de Ecotest verder ontwikkelen, ook in de toekomst.

Meer informatie: stibat.nl

Spaarnelanden

Spaarnelanden, Marc van Ham, projectleider

‘Ecotest is een belangrijke basis om een stap verder te komen op de CO2-Prestatieladder’

Ecotest is voor ons een decision support tool waarmee we een fundament hebben gelegd voor de thema’s: duurzaamheid, grondstoffenmanagement, ketenverantwoordelijkheid en circulaire economie.

Door het meten en zichtbaar maken van het eigen energiegebruik van onze gebouwen en het wagenpark hebben we een belangrijke basis gelegd voor de certificering op de CO2-Prestatieladder. Ook rekenden we met Ecotest de milieuprestaties door voor de verwerkingsketens van de grootste afvalstromen. Wij weten nu precies wat onze prestaties zijn bij inzameling, overslag, verwerking en recycling. Dat geeft vertrouwen bij besluiten om verder te verbeteren.

Ecotest geeft ons grip op alle onderdelen van de afvalketen. Zo zetten wij bij het aanbesteden van de verwerking van afvalstromen Ecotest in om verschillende aanbieders op ketenniveau met elkaar te vergelijken. Vooral ook bij strategische keuzes in de inzameling

Meer informatie: spaarnelanden.nl

our customers