Publicaties en Nieuwsarchief

FFact onderzoek in NRC

Het onderzoek dat FFact heeft uitgevoerd naar het bezit van elektrische apparaten in opdracht van Stichting OPEN is deze week onder de aandacht gekomen in het NRC. In het stuk met de naam “200 miljoen spullen die gerecycled willen worden” wordt stilgestaan bij het bezit van apparaten die niet gebruikt worden en redenen die er kunnen zijn om deze niet in te leveren voor hergebruik of recycling.

Lees hier het artikel op de website van NRC.

Lees hier over onderzoek naar het bezit van Elektrische apparaten.

Monitor Denim Deal 2022

Dit jaar hebben we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat weer de jaarlijkse monitoring mogen uitvoeren naar het aandeel post consumer recycled content in denim en naar de activiteiten, resultaten en uitdagingen van de supply chain om meer post consumer recycled content in denim toe te passen. Het rapport gaat over het jaar 2022 en 50 stakeholders uit de denim-keten zijn betrokken. Het aandeel post recycled content is toegenomen en uitdagingen om te komen tot industriële schaalvergroting zijn in beeld.

Leest hier het volledige rapport.

Massabalans Bedrijfsmatig Textiel 2020

Voor het programma Meer en Beter Recyclen heeft Rijkswaterstaat WVL (RWS), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan FFact opdracht gegeven een eerste onderzoek te doen naar de massabalans van bedrijfsmatig textiel. Deze massabalans is uitgevoerd voor het jaar 2020. De massabalans sluit aan op de massabalans voor het door Nederlandse huishoudens afgedankte textiel voor
2018. Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met een brede samenstelling uit de branche.

Leest hier het volledige rapport.

Artikel in GRAM: Nieuwe toetreders geven impuls aan de afvalmarkt

Een belangrijke trend van de afgelopen 25 jaar is dat niet de ontdoener, maar de producent verantwoordelijk is dat het afvalbedrijf het afval opruimt. Het afvalbedrijf doet dat vanzelfsprekend binnen de eisen van de milieuwetgeving. Afvalbedrijven pasten hun diensten aan de veranderende behoeften en eisen aan en gingen meer recyclen. De afvalmarkt ontwikkelt door naar het opnieuw toepassen van reststoffen in producten en het voorkomen van CO2-emissies.

Leest hier het volledige artikel.

Publicatie monitoringrapport Denim Deal

In januari 2022 is het eerste monitoringrapport gepubliceerd met de kwantitatieve resultaten van de Denim Deal. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij dit rapport in samenwerking met 7 merken die denim kleding verkopen en deelnemen aan de Denim Deal opgesteld.

Volg hier de link naar het rapport.

Nederlanders willen oude apparaten duurzaam afdanken

Wij hebben in opdracht van Stichting OPEN en de retailorganisaties INretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org onderzocht hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie.

Lees meer over het onderzoek op de website van stichting OPEN of bekijk het onderzoeksrapport

Spaarnelanden blijft op hoogste trede CO2-Prestatieladder

Spaarnelanden heeft haar certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder met 3 jaar verlengd.

Sinds 2015 is Spaarnelanden gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. In eerste instantie op trede 3 en sinds 2018 op trede 5, de hoogste trede. FFact begeleidt Spaarnelanden bij het opstellen van het portfolio voor de CO2-Prestatieladder en de certificering.

Spaarnelanden houdt de gemeenten Haarlem en Zandvoort mooi, schoon, heel én bereikbaar. Met de certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder blijft Spaarnelanden een koploper op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt en wordt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd. Het stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de uitstoot te verlagen.

Stimuleringsregeling e-waste MRF

Sinds 2021 is er door Stichting Open en de Metaal Recycling Federatie, MRF, stevig nagedacht over een professionele regeling om de goede verwerking van afgedankte elektrische apparaten te stimuleren. In dit kader assisteert FFact bij de uitvoering van de pilot en daarna met de landelijke uitrol van de Stimuleringsregeling e-waste onder MRF-leden met als doel om te verkennen en evalueren of de opzet aansluit bij de praktijk.

FFact onderzoekt afdankgedrag voor Stichting Open

In opdracht van de Retailwerkgroep van Stichting Open voert FFact een onderzoek uit samen met Motivaction naar de voorkeur van het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten.  Vraag is hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie.

Ecotest gemeente Almere

Afdeling Stadsreiniging Almere heeft in 2021 intensief onderzoek verricht naar een toekomstbestendig en duurzaam inzamelsysteem dat past bij Almere. Op basis hiervan kan Almere concreet zorgen voor meer grondstoffen en minder restafval. De duurzaamheidsprestatie van het nieuwe systeem is door FFact met Ecotest onderbouwd. Aanvullend is gekeken wat de impact is van een intensivering van de papierinzameling met 25% meer inzet van de inzamelvoertuigen. Resultaat van het project is een visualisatie van  de duurzaamheidsprestatie en dat diverse afdelingen binnen Stadsreiniging kunnen kennismaken met een impactberekening en een beeld krijgen bij het gebruik van Ecotest als praktisch instrument om de duurzaamheidsprestaties van interventies door te rekenen.

Denim Deal – monitoren van activiteiten en resultaten

De Denim Deal wil door een samenwerkingsverband van koplopers de denim kringloop sluiten en duurzame systeemverandering in de denim keten realiseren. Het toepassen van hoogwaardig gerecyclede katoenvezels in nieuwe jeans en andere denim kledingstukken moet de nieuwe standaard worden. FFact is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring van de activiteiten en resultaten van de ondertekenaars in de periode 2020 tot en met 2023. Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd op: https://www.circulairondernemen.nl/best-practices/denim-deal.


FFact voert onderzoek uit naar de Rijksbaggerdepots in 2019-2020

In opdracht van het ministerie van IenW is onderzoek gedaan naar de financieel economische situatie van de in gebruik zijnde rijksdepots voor de berging van baggerspecie. In 2019 is een quick scan uitgevoerd en in 2020 een scenarioanalyse.

Leest hier de quickscan 2019
Leest hier de scenarioanalyse 2020

In 2021 is in opdracht van Rijkswaterstaat het uniform starttarief voor de vier rijksbaggerdepots berekend met behulp van het Rekenmodel Stortplaatsen (RmS) en rekening houdend met de Wet Markt & Overheid.

Lees hier het rapport

FFact contributes to the Dutch WEEE flows 2020 survey

United Nations University and FFact again investigated the ‘Dutch WEEE Flows’. The survey is based
on 2018 data and a follow up of the 2012 survey (2010 data). It is a full mass balance of put on
market and collected e-waste. NVMP expects that results will contribute to the future policies.

At October 12, 2020 the results were presented in an online congress.
The report is published at: www.nvmp.nl/weeeflows

FFact investigates recycling of Dutch used textiles in India

Funded by the Fund against Child Labour of RVO FFact assisted Sympany and Arisa during
the tracking and tracing of textile collected by Sympany.

The report provides a clear view on the recycling of used textiles and the improvements to be made.
FFact at the moment participates in a follow up of the project.

FFact stelt massabalans textiel 2018 op

FFact stelt massabalans textiel 2018 op. Nederland zamelt 45% van het textiel gescheiden in.

Het uitgevoerde onderzoek is vollediger en nauwkeuriger dan de massabalans voor 2012.

De medewerking vanuit de branche was optimaal en het resultaat is een belangrijk onderdeel voor het beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025.

Het beleidsprogramma is op 14 april 2020 aan de tweede kamer aangeboden.

Bekijk het volledige rapport hier.