Publicaties en Nieuwsarchief

Spaarnelanden blijft op hoogste trede CO2-Prestatieladder

Spaarnelanden heeft haar certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder met 3 jaar verlengd.

Sinds 2015 is Spaarnelanden gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. In eerste instantie op trede 3 en sinds 2018 op trede 5, de hoogste trede. FFact begeleidt Spaarnelanden bij het opstellen van het portfolio voor de CO2-Prestatieladder en de certificering.

Spaarnelanden houdt de gemeenten Haarlem en Zandvoort mooi, schoon, heel én bereikbaar. Met de certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder blijft Spaarnelanden een koploper op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt en wordt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd. Het stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de uitstoot te verlagen.

Stimuleringsregeling e-waste MRF

Sinds 2021 is er door Stichting Open en de Metaal Recycling Federatie, MRF, stevig nagedacht over een professionele regeling om de goede verwerking van afgedankte elektrische apparaten te stimuleren. In dit kader assisteert FFact bij de uitvoering van de pilot en daarna met de landelijke uitrol van de Stimuleringsregeling e-waste onder MRF-leden met als doel om te verkennen en evalueren of de opzet aansluit bij de praktijk.

FFact onderzoekt afdankgedrag voor Stichting Open

In opdracht van de Retailwerkgroep van Stichting Open voert FFact een onderzoek uit samen met Motivaction naar de voorkeur van het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten.  Vraag is hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie.

Ecotest gemeente Almere

Afdeling Stadsreiniging Almere heeft in 2021 intensief onderzoek verricht naar een toekomstbestendig en duurzaam inzamelsysteem dat past bij Almere. Op basis hiervan kan Almere concreet zorgen voor meer grondstoffen en minder restafval. De duurzaamheidsprestatie van het nieuwe systeem is door FFact met Ecotest onderbouwd. Aanvullend is gekeken wat de impact is van een intensivering van de papierinzameling met 25% meer inzet van de inzamelvoertuigen. Resultaat van het project is een visualisatie van  de duurzaamheidsprestatie en dat diverse afdelingen binnen Stadsreiniging kunnen kennismaken met een impactberekening en een beeld krijgen bij het gebruik van Ecotest als praktisch instrument om de duurzaamheidsprestaties van interventies door te rekenen.

Denim Deal – monitoren van activiteiten en resultaten

De Denim Deal wil door een samenwerkingsverband van koplopers de denim kringloop sluiten en duurzame systeemverandering in de denim keten realiseren. Het toepassen van hoogwaardig gerecyclede katoenvezels in nieuwe jeans en andere denim kledingstukken moet de nieuwe standaard worden. FFact is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring van de activiteiten en resultaten van de ondertekenaars in de periode 2020 tot en met 2023. Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd op: https://www.circulairondernemen.nl/best-practices/denim-deal.


FFact contributes to the Dutch WEEE flows 2020 survey

United Nations University and FFact again investigated the ‘Dutch WEEE Flows’. The survey is based
on 2018 data and a follow up of the 2012 survey (2010 data). It is a full mass balance of put on
market and collected e-waste. NVMP expects that results will contribute to the future policies.

At October 12, 2020 the results were presented in an online congress.
The report is published at: www.nvmp.nl/weeeflows

FFact investigates recycling of Dutch used textiles in India

Funded by the Fund against Child Labour of RVO FFact assisted Sympany and Arisa during
the tracking and tracing of textile collected by Sympany.

The report provides a clear view on the recycling of used textiles and the improvements to be made.
FFact at the moment participates in a follow up of the project.

FFact stelt massabalans textiel 2018 op

FFact stelt massabalans textiel 2018 op. Nederland zamelt 45% van het textiel gescheiden in.

Het uitgevoerde onderzoek is vollediger en nauwkeuriger dan de massabalans voor 2012.

De medewerking vanuit de branche was optimaal en het resultaat is een belangrijk onderdeel voor het beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025.

Het beleidsprogramma is op 14 april 2020 aan de tweede kamer aangeboden.

Bekijk het volledige rapport hier.

Rapport: Omgekeerd inzamelen in Haarlem

Rapport: Omgekeerd inzamelen in Haarlem. Implementatieplan SPA.

De gemeente Haarlem heeft in 2016 met het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) de ambitie uitgesproken om in 2022 maximaal 130 kilogram restafval per inwoner per jaar te hebben en een afvalscheidingspercentage van 68 procent te realiseren. Het restafval in Haarlem bevat op dit moment nog veel waardevolle grondstoffen (zie figuur 1). Met het SPA sluit Haarlem aan bij het programma Haarlem Circulair en de landelijke ambities uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

FFact voert vanaf 2015 diverse transitieprojecten uit voor Spaarnelanden en is nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van SPA en de diverse pilots, zoals schillenboer en hoogbouw.

Publicatie: Stortsector in het rood

Publicatie in Afvalforum: Stortsector in het rood. De stortsector legt er geld op toe. Tot 2030 komt de branche in het slechtste scenario 311 miljoen euro tekort om de kosten te dekken. Structureel ingrijpen is nodig, beseffen rijksoverheid, stortsector en provincies. Het is van belang dat de betrokken partijen om tafel gaan zitten. De zorgelijke en complexe materie vraagt om een ingrijpende aanpassing.